• Polski
 • English

Wprowadzenie do zarządzania kryzysowego w sterowni CCR

Kurs zaprojektowany dla kursantów tak by stanowił wstęp do środowiska i specyfiki sterowni zakładowej oraz zaznajomienie z rolą i obowiązkami sterowniczego w obliczu zaistnienia sytuacji awaryjnej bądź nagłego wypadku.

Szkolenie zawiera wykłady teoretyczne, warsztaty i część praktyczną – udział w zainscenizowanych przez BESST Group ćwiczeniach, które kształtują umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktycznym rozwiązywaniu problemów z dziedziny zarządzania kryzysowego.

Kurs kierowany jest do wyselekcjonowanych przez klienta pracowników, którzy przygotowywani są do objęcia i realizacji funkcji sterowniczego lub koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

W celach symulacji kryzysowych sytuacji wykorzystujemy autorski program komputerowy, który wiernie odzwierciedla podobne systemy stosowane w Distributed Control SystemsDCS.

Długość trwania szkolenia omawiana i uzgadniana jest bezpośrednio z klientem i dopasowywana do jego preferencji.

Część teoretyczna kursu stanowi około 25%, praktyczna 75%.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat zaświadczający pozytywne ukończenie kursu. w zależności od wymagań naszych klientów kurs kończony może być formalnym zaliczeniem. Szkolenie przeprowadzone może być zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Kurs obejmuje następujące elementy:

 • Interpretacja alarmów
 • Prowadzenie dziennika zdarzeń i przekazywanie zmiany
 • Systemy bezpiecznego zatrzymywania instalacji w obliczu zagrożenia (PSD, ESD)
 • Systemy zabezpieczeń gazowo-pożarowych (F&G)
 • Zarzadzanie kryzysowe – rola i obowiązki sterowniczego
 • Sytuacje stresowe, działanie pod presją

Oferowane Usługi

 • Sytuacja kryzysowa

  Sytuacja kryzysowa – sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych…

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.

 • Zarządzanie kryzysowe

  Zarządzanie kryzysowe - działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.